ده اشتباه بزرگ کاربران CMMS

ده اشتباه بزرگ کاربران CMMS

 

کاربران سیستم های اطلاعاتی در تمام سطوح دارای اشتباهاتی هستند. در این مقاله به ده اشتباه بزرگ کاربران CMMS اشاره خواهد شد تا در آینده هر یک به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرند .

۱- عدم مشخص کردن داده ها یا اطلاعات در قالب دادنی ها و ستاندی ها و تخصیص وظیقه جمع آوری داده به کاربران

۲-عدم استاندارد سازی ورودی های الزامی به نرم افزار و ایجاد رویه های اجرایی 

۳-عدم ورود داده در زمان مناسب به منظور دریافت خروجی های فعالیت های اجرای 

۴-عدم تفکیک هزینه های تعمیرات و بازسازی در دستورکارها

۵-تاخیر در جمع آوری مستندات نگهداری و تعمیرات به منظور ثبت در نرم افزار نت و ایجاد اختلاف ریالی با واحد مالی

۶-عدم یکسان سازی سرویس های دوره ای در نرم افزار

۷-عدم استاندارد سازی ثبت قیمت و تعریف های مربوط به اجرت تعمیرات

۸-عدم مغایرت گیری های ماهیانه با واحد مالی به منظور کیفیت سنجی ورود اطلاعات

۹-عدم تعریف صحیح از مفاهیم پایه کارکرد ماشین الات و وجود مغایرت دیدگاه در ورود داده

۱۰-توقف های کوتاه مدت استفاده از نرم افزار و عدم تکمیل اطلاعات الزامی نت

 

کاربران سیستم های اطلاعاتی در تمام سطوح دارای اشتباهاتی هستند. در این مقاله به ده اشتباه بزرگ کاربران CMMS اشاره خواهد شد تا در آینده هر یک به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرند  عدم مشخص کردن داده ها یا اطلاعات در قالب دادنی ها و ستاندنی ها و تخصیص وظیقه جمع آوری داده به کاربران عدم استاندارد سازی ورودی های الزامی به نرم افزار و ایجاد رویه های اجرایی عدم ورود داده در زمان مناسب به منظور دریافت خروجی های فعالیت های اجرای عدم تفکیک هزینه های تعمیرات و بازسازی در دستورکارها -تاخیر در جمع آوری مستندات نگهداری و تعمیرات به منظور ثبت در نرم افزار نت و ایجاد اختلاف ریالی با واحد مالی

Post Media Link

مینا زمانی کارشناس نت